Wateroverlast

In het Westland hebben ondernemers in de glastuinbouw veel te maken gehad met wateroverlast en schade. Ook in de Oranjepolder heeft hevige regenval tot overlast geleid, bijvoorbeeld in 1998 maar ook daarna. Ondanks grote investeringen in de waterhuishouding die inmiddels in het gebied zijn gedaan, is de kans op overlast en daarmee schade nog steeds reëel.

Kans op overlast

Om te bepalen of een gebied een knelpunt is qua wateroverlast zijn de concrete ervaringen en metingen tijdens zware buien en calamiteitensituaties uit de afgelopen 15 jaar (1998, 2001, 2004 en recentelijk 14 juli 2011 en 13 oktober 2013) zeer belangrijk. Ze laten zien waar daadwerkelijk overlast is opgetreden en waar dit net niet is gebeurd.

De actuele waterstanden in heel Delfland en de gemeten waarden over de afgelopen 48 uur (check) kunt u hier raadplegen.

Delfland vergelijkt deze waarnemingen met berekeningen. De berekeningen dienen om knelpunten onderling te vergelijken en om per knelpunt het effect van maatregelen in te schatten.

De berekeningen worden uitgevoerd met behulp van een digitaal model van het watersysteem en het gebied (hoogte maaiveld). Hierin kan het effect van bepaalde buien worden gesimuleerd, zodanig dat per tijdstip de waterstanden zichtbaar worden. Als het water hoger komt dan het maaiveld dan is te zien welke plekken kunnen onderlopen.

Voor de Oranjepolder is een aantal buien uit het verleden maatgevend.

De berekeningen laten zien hoe hoog de waterstanden kunnen worden als deze buien nu zouden vallen.

Knelpunten

De knelpunten kennen een combinatie van oorzaken: opstuwing in watergangen zorgt voor hoge waterstanden en lage percelen zijn kwetsbaar omdat ze eerder onderlopen dan hogere percelen. In de noordwesthoek van de polder komen beide voor. Hier is dan ook het grootste knelpunt in de polder. De aflaat Maasdijk, die in 2014 in bedrijf is genomen, zorgt ervoor dat de waterstanden langs de Willem III straat in de kern Maasdijk, onder de kritieke waarde van 0,6 m+ NAP blijven. De invloed van de aflaat is echter  op korte afstand al niet meer merkbaar vanwege de krapte van de ringsloot en duikers.

Kleine drooglegging in de noordwesthoek van de polder, zware regenval op 14 juli 2011

In andere delen van de polder zorgen dezelfde factoren voor overlast maar op kleinere schaal.

Nu Waterstanden en weersverwachtingen Meedoen Deelnemers bassinpilot gevraagd Overzicht publicaties Downloads